หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อสังคม
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :16/09/2559
โครงการเพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2559  นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปางพร้อมด้วยพนักงาน   จัดโครงการเพื่อรองรับกิจกรรมเพื่อสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนในการใช้สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดกับหลักกฎหมาย เสริมสร้างให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อวิทยุกระจายเสียง บริโภคเนื้อหารายการ มิให้ตนเองรวมถึงคนใกล้ชิดได้รับผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคสื่อ และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค/เขต และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในมิติความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือสมัยใหม่ การบริโภคสื่อ Social Media และสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  ณ โรงเรียน เถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง  มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 270 คน
01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPGIMG_6541.JPGIMG_6544.JPG00-(1).JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923