หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
 


357.jpg
 
 
 
นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์
รักษาการ
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต ๓ ลำปาง)
 
ตส-1ธีรัช.JPG บญ-1ภาณุพงษ์.JPG อ-1-สมาน.JPG

นายธีรัช  เพ็ชรหิน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)
(หัวหน้างานตรวจสอบ)

นายภาณุพงษ์  ชัยศรีทิพย์
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)
(หัวหน้างานใบอนุญาต)

นายสมาน  เขาโคกกรวด
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)
(หัวหน้างานอำนวยการ)

     

ตส-2พิเดช.JPG

 

อ-2-สาวิตรี-(1).jpg

นายพิเดช  หล่ายเจ็ด

นาย

นางสาวสาวิตรี  ศรีสด

     

ตส-3สายัณห์.jpg

อ-3อภิรักษ์-(1).jpg

นายสายัณห์  มังกะระ

นาย

นายอภิรักษ์  รังสฤษฎากร

     

ตส-4วิสุทธิ์-(1).JPG

อ-4-วุฒิไกร-(1).JPG

นายวิสุทธิ์  เชื้อทอง

นาย

นายวุฒิไกร  วงค์ชมภู

     

ตส-5นพคุณ.jpg

 

อ-5-ฉัตรชัย-(1).jpg

นายนพคุณ ยะวัน

นาย

นายฉัตรชัย  ปาปะโข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923