หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร

 
                                                                                    บญ-1ภาณุพงษ์.JPG
นายภาณุพงษ์  ชัยศรีทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๑
ตส-2พิเดช.JPG    บญ-1ภาณุพงษ์.JPG   ภัทรมน.jpg

นายพิเดช หล่ายเจ็ด
นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)

(หัวหน้างานตรวจสอบ)

นายภาณุพงษ์  ชัยศรีทิพย์
ผู้บริหารระดับต้น (บ๓)
(หัวหน้างานใบอนุญาต)

นายสมาน  เขาโคกกรวด
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)

(หัวหน้างานอำนวยการ)

นางสาวภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ
นักวิชาการนโยบาย
และแผนปฏิบัติการระดับสูง (ก๑)
         (หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค)     
       

ตส-5นพคุณ.jpg

อ-3อภิรักษ์-(1).jpg

 

นายนพคุณ ยะวัน

นายอภิรักษ์ รังสฤษฎากร

นางสาวสาวิตรี  ศรีสด

นางสาวธันยชนก ปริยะ
       

นางรัตติญา แก้วดวงตา

 

นางสาวพรนัชชา คำเขียว

นายฐิศิรักน์ โพธิทอง
       

 

นายณภัทร กลขุนทด

 

นางสาวสุวภาว์ สมุทรจักร

 
       

อ-4-วุฒิไกร-(1).JPG

 

อ-5-ฉัตรชัย-(1).jpg

 

นายวุฒิไกร วงค์ชมภู

 

นายฉัตรชัย  ปาปะโข

 

 

 

 

นายศุภกิจ อินหมอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923