Home > Services > บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
ทดสอบ ทดสอบ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923