หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :04/10/2564
จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
      วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานในพิธีเปิด นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31 เป็นผู้กล่าวรายงาน
       การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้เห็นความสำคัญและเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายวิทยุคมนาคม
3. เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้รับทราบช่องทางในการขอรับบริการออกใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานของรัฐ
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่และภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.
การดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz