หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ เขต 31 > สำนักงาน กสทช. กระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :27/02/2563
สำนักงาน กสทช. กระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค
ประเภท 1 การเปรียบเทียบคดีในทุกฐานความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม)  
ประเภท 2 การอนุญาตการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Frequency Assignment : e-FA)
ประเภท 3 การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการติดต่อสื่อสารและสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (420.200 เมกะเฮิรตซ์)
ประเภท 4 การลงทะเบียนสำหรับผู้มีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในครอบครอง (Drone)
ประเภท 5 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท 6 การปรับปรุงข้อมูลในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและการรับรองความถูกต้องของการปรับปรุงข้อมูลในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภท 7 การจัดทำบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยระบบ One Stop Service (OSS)
ประเภท 8 การรับคำขออนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมายเลข 1131และหมายเลข 1132) (จท.)
ประเภท 9 การขอสำเนารายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ทท.)
ประเภท 10 การขอสำเนาใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ทท.)
ประเภท 11 การขอสำเนาการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ทท.)
ประเภท 12 การรับรองมาตรฐานกลับสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่เข้าข่าย “ทำ” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (รส.)
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz