หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด > ใบคำขอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :31/10/2559
ใบคำขอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่

  ประกาศ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ

   คท.6 รายละเอียดประกอบคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   คท.7 แบบแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

   คท.8 รายละเอียดประกอบคําขออนุญาต ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 78 MHz และ 245 MHz สําหรับหน่วยงานของรัฐ 


ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

ขั้นตอนที่ 1
1.1 ลงทะเบียน ใน http://emf.nbtc.go.th/freqplan/new/system/register/home.html
1.2 ให้แนบเอกสาร ฉบับที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่

 ฉบับที่ 1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (.pdf)

 ฉบับที่ 1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (.docx)

ขั้นตอนที่ 2
2.1 หลังจากได้รับ SMSแล้ว ให้แนบเอกสาร ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3
2.2 ส่งมาตามที่อยู่สำนักงานพร้อมกัน เพื่อพิจารณาออกหนังสือแจ้งชำระค่าพิจารณาคำขอ

 ฉบับที่ 2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ ย่าน VHF/FM สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.pdf)

 ฉบับที่ 2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ ย่าน VHF/FM สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(.docx)


 ฉบับที่ 3 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่(.pdf)

 ฉบับที่ 3 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่(.docx)


ขั้นตอนที่ 3
3.1 หลังจากชำระค่าพิจารณาคำขอแล้ว สำนักงานจะออกหนังสืออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz